Uwielbienie

Poprzez muzykę i śpiew dajemy wyraz naszej miłości do Boga. Celebrujemy i doświadczamy tego jak przychodzi Duch Święty. Uwielbiamy Jezusa i świętujemy obecność Ducha Świętego.

Modlitwa

Ponieważ dom Boży jest domem modlitwy jesteśmy zobowiązani by się modlić i pościć, tak aby działa się Jego wola i Jego Królestwo przyszło –  jak w Niebie tak i na ziemi (Mk 11:17).

Biblia

Wierzymy, że Biblia jest natchnionym i nieomylnym Słowem Bożym. Jesteśmy zobowiązani do głoszenia Słowa Bożego i poddawania się Słowu Bożemu (Mt 7:24-25; Jozuego 1:7-8).

Królestwo Boże

Jesteśmy tutaj aby sprowadzić Królestwo Boże poprzez dzielenie się dobrą nowiną (Mt 24:14) i uczenie ludzi (Mt 28:18-20) czyniąc to w mocy Królestwa (Mt 4:22) i zgodnie z jego etyką (Mt 5:5-7).

Lokalny Kościół

Wierzymy, że przyczółkiem Boga do rozszerzenia Jego Królestwa w danym mieście jest lokalny kościół. Naszym celem jest aby być coraz większym i coraz silniejszym lokalnym kościołem, który przyniesie światu to co utracił i będzie miał pozytywny wpływ na społeczeństwo (Mt 16:18-19).

Przemiana

Bóg chce abyśmy zreformowali społeczeństwo sprowadzając Królestwo Boże na ziemię (Mt 6:9-10). Pragniemy aby ludzie poznali i rozwinęli swoje talenty i powołanie, i mieli dobry wpływ na kluczowe sfery działania społeczeństwa – rodziny, religię, rząd, administrację, edukację, biznes, media, sztukę i rozrywkę (Mt 5:13-14; Mt 28:18-20; Rdz 1:28-29).

Powołanie

Wierzący są powołani przez Boga aby służyć jako apostołowie, prorocy, pasterze (pastorzy), ewangeliści  i nauczyciele. Lokalny kościół opiera się na służbie apostołów i proroków (Ef 2:20; Ef 4:11). NPDG jest częścią apostolskiego ruchu Nowe Pokolenie w Polsce, który koncentruje się na zakładaniu i wspieraniu lokalnych kościołów w miastach kraju. Szanujemy proroków i służbę proroczą (Mt 10:41). Jesteśmy powołani aby dzisiaj w miejscu gdzie nas Bóg ustanowił chodzić w duchu proroczym i dokonywać tego co widzimy, że nasz Ojciec mówi i robi (Jana 5:19).

Rodzina

Bardzo mocno wierzymy w Biblijny model rodziny. Siłą i fundamentem dla funkcjonowania zdrowego i mocnego kościoła oraz społeczeństwa jest rodzina.

Miłość

Jezus dał nam przykazanie abyśmy się wzajemnie miłowali (Mt 22:39). Dlatego wierzymy, że On chce abyśmy chodzili w miłości i w jedności w naszym domu, w naszym kościele, wśród kościołów w naszym mieście, wśród różnych grup społecznych i etnicznych, a zwłaszcza wśród tych, którzy jeszcze nie poznali w osobisty sposób Jezusa Chrystusa.

Wiara

Biblia mówi: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie (Rzym 1:17). Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają (Hebr 11:6). Jesteśmy powołani aby być ludźmi, którzy pielgrzymują w wierze, a niekoniecznie w oglądaniu (2 Kor 5:7).

Nadzieja

Oferujemy nadzieję i zachęcenie wobec zniechęcenia i depresji w naszym społeczeństwie i kościele (1 Kor 13:13)

Łaska

Jezus jest pełen prawdy i łaski (Jana 1:17). My też mamy być ludźmi pełnymi łaski. Wiemy, że dzięki łasce Boga jesteśmy zbawieni (Ef 2:8) i uświęceni (Tytusa 2:11-12), i dzięki Jego łasce mamy wszelki sukces oraz przychylność w życiu (Jakuba 4:6; 1 Kor 15:10).

Ewangelizacja i uzdrawianie chorych

Pragniemy głosić i demonstrować dobrą nowinę, uzdrawiać chorych, przynosić wyzwolenie ludziom uciśnionym i włączać ich do Kościoła – ewangelizacja, uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie z chorób i wyzwolenie (Mk 16:15-18).

Grupy domowe

Małe grupy są jak pojedyncze komórki całego organizmu – Kościoła. Chcemy rozpoznawać konkretne potrzeby ludzi i odpowiadać na nie poprzez grupy domowe. Grupy domowe odpowiadają na potrzeby przyjaźni, relacji, modlitwy, rozmowy, ewangelizacji  i wzrostu.

Uczniostwo

Poprzez uczniostwo i szkolenie staramy się przyprowadzać ludzi do Jezusa, wzrostu w Nim, radykalnego życia Jego Słowem i uwolnieniu do dalszej służby. Każdy wierzący jest powołany do  służby (Ef 4:11; 1 Piotra 2:9)

Dzieci i młodzież

Wierzymy, że przed nami wielkie wyzwanie dotarcia do pokolenia, które przychodzi. Pokolenie to będzie mieć wielki wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania społeczeństwa dlatego chcemy aby poznali osobiście Jezusa.

Powodzenie materialne

Ludzie, którzy chodzą z Bogiem są przez Niego zaopatrzani i mają aby móc błogosławić innych. On błogosławi i daje mądrość do zarządzania błogosławieństwem. Pieniądze mogą mieć dobry wpływ na społeczeństwo i chcemy z nich korzystać dla dobra i poszerzenia Królestwa Bożego (Pwt 8:18; 3 Jana 2)

Hojność

Dlatego, że suwerenny Bóg używa finansów do rozszerzenia Jego Królestwa, wierzymy, że Bóg chce abyśmy z radością i ofiarnością potrafili dawać. Nasze dziesięciny i ofiary to jeden ze środków przyczyniających się do wypełnienia Jego Wielkiego Nakazu Misyjnego.

Misyjność i działania społeczne

Dzięki misji chcemy wspierać zasadzanie nowych lokalnych kościołów jak i docierać do różnych potrzebujących grup wokół nas – chorych, zniewolonych, ubogich, bezdomnych – i pomóc im w odnowieniu ich życia.

Przebudzenie

Wiemy, że niewiele w powyższych kwestiach możemy dokonać działając w oparciu o własne siły, dlatego pragniemy aby Duch Święty cały czas przynosił swoje ożywienie, prowadzenie, moc i autorytet.